Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe nr 02/2019 na wykonanie stoiska targowego

Termin składania ofert:
30/11/2019

 

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postepowania bez podania przyczyny oraz prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
 7. Zamawiający oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator. Dane mogą̨ być́ powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Zamawiającym a powyższymi podmiotami umów. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować́ udział w niniejszym postepowaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Joanna Łabeńska

 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

697-688-228

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

KADRSON Joanna Łabeńska ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy zbudowanie stoiska targowego. W związku z planowanym uczestnictwem firmy KADRSON Joanna Łabeńska jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka II.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-065/19 KADRSON Joanna Łabeńska  wszczyna postępowanie ofertowe.

 

KATEGORIA OGŁOSZENIA: usługi

 

PODKATEGORIA: usługi inne

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Województwo: łódzkie

Powiat: Łódź

Miejscowość: Łódź

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Cel

Celem planowanego zamówienia jest uzyskanie usługi wykonania stoiska targowego dla KADRSON Joanna Łabeńska

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania stoiska targowego.

Firma KADRSON Joanna Łabeńska została założona w 2007 roku. Oferuje usługi foto-graficzne. Posiada własne studio fotograficzne oraz duże zaplecze sprzętowe. Usługi wykonywane są w siedzibie firmy, w plenerze, a także u klienta. Firma dostosowuje się do wymogów i oczekiwań klienta – jest elastyczna na zmiany. Pełną ofertę usług można zobaczyć na stronie www.fotografia-reklamowa.com.

Przedmiotem projektu jest wystawienie się na międzynarodowych targach przez firmę KADRSON Joanna Łabeńska.

Zadaniem projektu jest wykonanie wysokiej jakości zabudowy targowej

Grupą docelową projektu są wykwalifikowane firmy świadczące specjalistyczne usługi doradcze.

Zakres prac doradczych ma obejmować działania zmierzające do poprawienia konkurencyjności na rynku firmy foto-graficznej KADRSON Joanna Łabeńska.

 

Zakres prac obejmuje 1 usługę:

wykonanie stoiska targowego

 

Kod CPV

79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

 

Harmonogram realizacji

Wszystkie prace powinny być zakończone w terminie nie później niż 30.09.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.02.02.01-10-0129/19-01

 

Usługa 1

02.02.01 Modele biznesowe

Okres: 1.02.2020 – 31.03.2021

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie podmiot który:  

 • spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (weryfikacji dokonuje się na podstawie statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego oraz oświadczenia wykonawcy),  
 • posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,  
 • świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR),  
 • posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu (w świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi. W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy. Wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców).

 

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy:

1) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji co najmniej 10 usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt. 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich).

2) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów doradczych zakończonych wdrożeniem innowacji.

3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym spełniającym na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:

 • posiadają niezbędne doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów,
 • posiadają kadrę umożliwiającą rzetelne wykonanie usług doradczych i minimum jedna jest pracownikiem wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi,
 • w świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy, wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców,
 • w przypadku kluczowej kadry wykonawcy, wyznaczonej do realizacji usługi/usług, należy opisać wg poniższego schematu wiedzę i doświadczenie:

Imię i nazwisko pracownika wykonawcy

Nazwa usługi / usług objętych projektem, świadczonych przez pracownika

Wiedza

Doświadczenie:

nazwa podmiotu, w ramach którego świadczono usługę

forma zaangażowania (umowa o pracę / umowa zlecenie / własna działalność gosp. etc.)

rodzaj usługi

zakres usługi (cel, usługi, główne działania  podejmowane w ramach usługi)

charakterystyka odbiorców usługi (osoby fizyczne / mśp/ duże firmy / inne rodzaje podmiotów, branża etc.)

okres realizacji usługi

 • jeżeli w świadczeniu usługi będą uczestniczyć podwykonawcy, należy podać ich nazwę oraz opisać ich potencjał.

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na podstawie listy projektów dokumentującej spełnienie przedmiotowych wymogów, załączonych do oferty oraz listy osób zdolnych do wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy.

 

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

 

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.

 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta. Zmiany te mogą dotyczyć:

1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

- w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Oferta wraz z listą projektów dokumentującą spełnienie warunku nr 1 i 2 udziału w postępowaniu oraz listą osób zdolnych do wykonania zamówienia dokumentującą spełnienia warunku nr 3 udziału w postępowaniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres siedziby Oferenta, numer NIP
  1. Datę sporządzenia oferty
  2. Szczegółową wycenę poszczególnych usług
  3. Proponowaną metodykę realizacji każdej z usług i opis prac planowanych do ich wykonania oraz rezultatów
  4. Harmonogram realizacji projektu
  5. Podpis Oferenta
  6. Dane osoby do kontaktu
 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o posiadaniu statusu instytucji otoczenia biznesu spełniającej wymagania udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczące IOB – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

 

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

 

OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

 1. Stawka godzinowa netto - waga 50%, liczba punktów 0-50
 2. Wartość merytoryczna oferty– waga 50%, liczba punktów 0-50

 

Oferty będą oceniane według zależności:

 KRYTERIUM 1. Średnia stawka godzinowa netto

Liczba punktów = (najniższa średnia stawka godzinowa netto wśród badanych ofert) / (średnia stawka godzinowa netto badanej oferty) x 50

Średnia stawka godzinowa netto = A1/(A1+A2+A3)*B1+A2/(A1+A2+A3)*B2+A3/(A1+A2+A3)*B3

Oceniana będzie średnia stawka godzinowa netto w PLN według wzoru zamieszczonego powyżej.

Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie oferty złożonej przez Oferenta.

 

KRYTERIUM 2. Wartość merytoryczna oferty: maksymalnie 50 pkt.

W ramach kryterium oceniana będzie wartość merytoryczna zaproponowanej metodyki oraz pracochłonność przewidzianych do realizacji prac. Punkty w ramach oceny ofert będą przyznawane w następujący sposób:

 • zaproponowana metodyka i harmonogram prac nieadekwatne do przedmiotu zamówienia: 0 pkt
 • zaproponowana metodyka, harmonogram prac i pracochłonność usługi adekwatne do przedmiotu zamówienia: 25 pkt
 • zaproponowana metodyka zawiera innowacyjne lub autorskie metody i narzędzia: 25 pkt

  

Oferty zostaną̨ sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę̨ punktów, Zamawiający przeprowadzi z oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.

  

Wykluczenia

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta załączonego do oferty.